İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

·         Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi,

·         Borçlunun malvarlığının ararştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz,

·         Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme,

·         İstihkak davası, diğer icra hukuk davaları,

·         Hacizli veya rehinli menkul veya gayrimenkul satışı,

·         İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,

·         İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması

·         Ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma,

·         İcra ceza davaları